Adwokat Gdańsk - Michał Gabriel

Adwokat Gdańsk - Michał Gabriel

adwokat Michał Gabriel

Sukces polega na specjalizacji.

Mark Fosters

  

Prowadzona przeze mnie Kancelaria dział w oparciu o ten sprawdzony schemat.

Zajmuje się wybranymi dziedzinami prawa co zapewnia najświeższą wiedzę a przede wszystkim duże doświadczenie.

 

W CZYM MOGĘ CI POMÓC ?

adwokat Michał Gabriel

Prawo Cywilne

1. Porady prawne,
2. Sprawy odszkodowawcze:
• Odszkodowanie za uszkodzone mienie,
• Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
3. Własność i inne prawa rzeczowe:
• Nabycie i utrata własności,
• Przeniesienie własności,
• Zniesienie współwłasności,
• Użytkowanie
• Zasiedzenie,
• Służebność,
• Zastaw,
4. Zobowiązania,
• Pozew o zapłatę,
• Niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy,
• Bezpodstawne wzbogacenie,
• Zmiana wierzyciela, dłużnika,
• Sprzedaż,
• Rękojmia i gwarancja,
• Dostawa,
• Kontraktacja,
• Umowa o dzieło,
• Umowa zlecenia,
• Umowa o roboty budowlane,
• Najem i dzierżawa,
• Pożyczka,
• Użyczenie,
• Umowa ubezpieczenia,
• Darowizna,
• Dożywocie,
5. Spadki
• Dziedziczenie ustawowe,
• Dziedziczenie na podstawie testamentu,
• Nabycie spadku,
• Odrzucenie spadku,
• Odpowiedzialność za długi spadkowe,
• Dział spadku,
• Zapis i polecenie,
• Zachowek

adwokat Michał Gabriel

Prawo Karne


1. Porady prawne,
2. Obrona oskarżonych i podejrzanych w zakresie m.in.:
• Prowadzenie pojazdu pod wypływem alkoholu lub środka odurzającego,
• Posiadanie narkotyków,
• Pobicie, bójka
• Kradzież,
• Rozbój,
• Paserstwo
• Przywłaszczenie,
• Oszustwo,
• Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu,
• Spowodowanie wypadku w komunikacji,
• Groźby karalne,
• Uporczywe nękanie,
• Zakłócenie miru domowego,
• Niealimentacja,
• Znęcanie się,
• Zniesławienie
• Zniewaga,
• Naruszenie nietykalności cielesnej,
• Obrona konieczna,
• Niestosowanie się do orzeczonych środków karnych,
• Fałszerstwo,
• Zniszczenie mienia,
• Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym,
• Wyłudzenie kredytu,
• Wyłudzenie odszkodowania,
• Wyzysk
3. Obrona obwinionych w zakresie m.in.:
• Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego
• Naruszenie przepisów porządkowych
• Nielegalne wykonywanie działalności gospodarczej
• Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
• Wykroczenia drogowe
• Kradzież
• Przywłaszczenie,
• Paserstwo,
• Szalbierstwo
• Urządzanie gry hazardowej

adwokat Michał Gabriel

Prawo Pracy

1. Porady prawne,
2. Zwolnienie dyscyplinarne,
3. Przywrócenie do pracy,
4. Odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę zawartej z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów,
5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
6. Bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę,
7. Naruszeń zasady równego traktowania,
8. Dyskryminacja,
9. Mobbing,
10. Zakaz konkurencji,
11. Wydanie, sprostowanie świadectwa pracy,
12. Kary porządkowe,
13. Odpowiedzialność materialna pracownika

Artykuły:

adwokat
Michał Gabriel

Pracami kancelarii zarządza adwokat Michał Gabriel wieloletni członek Pomorskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Michał Gabriel ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe początkowo zdobywał jako osoba decyzyjna w zakresie przyznawania i wysokości odszkodowania w jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, następnie odpowiedzialny za reprezentacje towarzystw ubezpieczeniowych w sporach sądowych. Adwokat Michał Gabriel rozszerzył działalność o obsługę mikro i małych przedsiębiorców, aby w konsekwencji tego skoncentrować się i wyspecjalizować w prowadzeniu spraw dotyczących prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa karnego.

Adwokat Gdańsk

Kancelaria Adwokacka adwokat Michał Gabriel
ul. Krzysztofa Komedy 32/14
80-176 Gdańsk

Email

michal.gabriel@adwokat-gabriel.pl

Telefon

668-490-372 (spotkania po wcześniejszym umówieniu terminu)